top of page
titulkovica.jpg

Archív minulej činnosti

Screenshot 2021-07-20 at 14.12.47.png

01

V rámci medzinárodného projektu 4R4Y – akcia „tri dni pre hrdinov“- organizovaného Radou mládeže Trnavského kraja naša organizácia vybudovala v júni 2010 vo Zvončíne obecný parčík.

02

Revitalizácia detského ihriska

V lete 2010 sme zrealizovali okrem obecného parčíku ďalší projekt-detské ihrisko, podporený nadáciou Slovenskej sporiteľne vo výške 5.000EUR. Išlo o rekonštrukciu detského ihriska v rámci exteriéru Sociálneho centra ANJEL a MŠ. Ihrisko slúži na športové a relaxačné aktivity pre deti a mládež rôznych vekových skupín.

Screenshot 2021-07-20 at 14.14.39.png

03

Junior  Klub

Poslaním JUNIOR klubu bolo počas celého roka ponúkať deťom a mládeži voľno časové aktivity napomáhajúce rozvoju a ochrane duchovných hodnôt a telesných schopností.

04

Mama Klub

Slúžil pre matky s deťmi na materskej dovolenke. Jeho cieľom je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú. Úlohou MAMA klubu je aj vzdelávanie mamičiek v oblasti dojčenia, výchovy dieťatka a pod. M-klub umožňuje prístup k novým informáciám, ponúka možnosť uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ako aj poskytuje priestor na výmenu skúseností s inými mamičkami.

Screenshot 2021-07-20 at 14.24.32.png
53781167_298024057543509_1665973124983685120_n.jpg

05

Senior Klub

Sociálne centrum ANJEL, zriadilo dňa 17.9.2008 klub dôchodcov- v zmysle § 35 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, ktorý slúžil na stretávanie sa za účelom spoločenského, kultúrneho, rekreačného a športového vyžitia. V klube dôchodcov sa utvárali podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom.

06

Komunitný ekopark

V júli 2008 sme začali realizovať projekt s názvom „Komunitný ekopark“ z programu Šanca pre váš región, ktorý bol podporený Kontom ORANGE n.f., vo výške 100.000,- Sk (3319,39 €).

Na vybranej lokalite sme vybudovali ekopark park s väčším dôrazom na prírodu. Projekt bol zameraný na výsadbu a úpravu sídelnej vegetácie na verejnom priestranstve, čím sme vlastne zlikvidovali čiernu skládku odpadu, ktorá sa na danom území nachádzala.

bottom of page